Presseveteranene i Oslo og Akershus
  
Orientering om virksomheten

Møtene er kun for medlemmer som har be­talt kon­tin­gen­ten. På ut­flukt­er kan man ta med én led­sag­er. Det er aktiv påmelding til al­le ar­range­ment­er. På­minn­else og ori­enter­ing sen­des med­lem­mene per e-post.

Se nederst for påmelding, mø­te­sted, be­tal­ing, klubb­ved­tekt­er, re­ferat­er m.m.


   Alt stoff er opphavsrettsbeskyttet - intet ansvar for eksterne lenker.

HUSK!

Saker du vil ha behandlet på årsmøtet må leveres til styret i god tid for behandling: Frist 1. mars 2018


Torsdag 8. mars 2018  MØTE i Auditoriet kl 15Tove Smaadahl (64)

"Like­stil­ling­ens bedrag", er hen­nes tittel­forslag til bud­skapet hun kom­mer med på Den inter­nasjon­ale kvin­ne­dag­en, og hun til­føyer:

"Derfor jeg ik­ke så jævla glad!"

Kampen mot volden over­for kvin­nene er hennes fanesak som leder av Krise­sen­ter­sekret­ariat­et.  Hun har noe å si oss om situ­asjon­en for de mange, for­tvilte kvin­nene, som hun daglig har hatt med å gjøre helt siden 1980-årene.

Hun har ikke bare vært med på å bygge opp senteret og sekretar­iatet, som hun er leder for. Kampen for kvinn­enes rettig­heter i sam­funnet har alltid engasjert denne organ­isasjons­kvin­nen og arbeider­parti­politiker­en.

Hun var en av initiativ­takerne til Indre Øst­fold krise­senter i 1984, og arbeidet der fram til hun ble ansatt ved Krise­senter­sekre­tariatet i 1999.

Tove Smaadahl ble i 2007 valgt inn i kommune­styret i Trøgstad for Arbeider­partiet, der hun også leder livs­løps­utvalget.

I 2008 hun tildelt Zola-prisen for sin innsats mot kvinne­mishandling. I 2009 tok hun imot LOs like­stillings­pris på vegne av Krise­senter­sekretar­iatet. I 2012 ble hun tildelt Gina Krog-prisen.


Torsdag 22. mars 2018  Omvisning på Nasjonalbiblioteket

Sett av for­mid­dag­en til den­ne spes­ial­om­vis­ning­en for Presse­vete­ran­ene, hvor vi får nær­me­re pre­sent­asjon av de aktu­elle ut­stil­ling­ene i det ær­verd­ige byg­get på Sol­li plass.

På­tenkt opp­møte kl 11. Varig­het 1-1½ time. Et­ter­på kan vi ta en mat­bit på et nær­lig­g­ende spi­se­sted.

Nærmere inform­asjon kommer når tiden nærmer seg.

   Nasjonal­biblioteket, tidligere kalt Universitets­biblioteket, har som oppgave å bevare fortiden for fremtiden.
   Rollen som nasjona­lbibliotek innebærer blant annet administ­rering av plikt­av­lever­ings­loven som sier at alle doku­menter som produ­seres i Norge skal plikt­avlever­es til Nasjonal­biblio­teket.
   Det gjelder alle bøker, aviser, tidsskrifter, digitale dokumenter, film, video, fotografi, kart, kringkasting, lydbøker, musikk, notetrykk, postkort, plakater, småtrykk og teatermateriale.
   Alt stilles til rådighet for publikum i Nasjonal­bibliotekets publikums­lokaler i Oslo.

Ta en titt HER!


Torsdag 19. april 2018 ÅRSMØTE i Auditoriet kl 15 - program kommer.

Frist for forslag til behandling er 1. mars!


Presseveteranenes lands­møte i Halden - 31. august - 2. september

Østfold-klub­ben er i god gjenge med for­bered­els­ene.

Sam­ar­beids­organ­et for pres­se­veter­anene i Norge har, ved hjelp av (fra venstre) Håvard Narum, Wibecke Lie og Borge Otterlei i Ved­tekts­ut­valg­et kom­met med for­slag til nye ved­tekt­er, som blir lagt fram til god­kjen­ning.

Les forslaget til ved­tekt­er og navne­end­ring her. For­uten vikt­ige lands­møte­for­hand­linger, blir det også mulig­heter for rund­tur i fylket og besøk på fest­ningen. Det skorter heller ikke på under­hold­ningen og tid for hyggelig samvær med gamle venner og kolleger.

Mer info kommer. Følg med her.


Merk at medlemsmøtene starter kl 15. Møt opp i god tid, slik at foredrags­holder kan begynne presis. Alle møter finner sted i Auditoriet i Mediehuset A55, Akersgt 55. Det vanker middag i kantinen etterpå.

Påmeldingsfrist er vanligvis senest søndagen før på grunn av bestilling av mat og liste for adgangs­kontroll.  Opp­møte for adgangskontroll senest ett kvarter møte­start.

Egenandel (normalt) kr 150, som dekker møte og middag med alkoholfri drikke. Betaling til klubb­ledelsen i kontanter ved fremmøte. Hvis det tilbys vin på møtene, og du vil ha det, koster det kr 50 pr glass. Hvis du bare skal høre på, og ikke ha mat eller drikke, koster møtet kr 50. Unngå veksling! NB: Klubben opererer ikke med Vipps (betaling med mobilen).

Påmelding til møter og turer: Ludwig Iversen - ludwig.iversen@gmail.com, eller per SMS til 934.47.817, som også har svarer, eller Ellen Marie Arefjord - marjenar@online.no  - mobil 992.54.387. Bekreftelse gis til alle. Hvis du ikke får det, vennligst ta kontakt.

Kontingent og turbetaling: Konto 0530.27.34374 – ”Presse­veteranene i Oslo og Akers­hus” v/ Anicken Juell Skogseth, Granheim­tunet 17, 1406 Ski. I feltet for ”Betalings­informasjon” må det stå hva beløpet gjelder og medlemsnavn. Dette er veldig viktig, ellers kan vi ikke se hvem og hva beløpet gjelder for. Kun betalt turavgift innen fristen gjelder som påmelding.

Medlemskontingenten per år er kr 300, som bes betalt innen 15. januar. På­melding til møter og turer står du øko­nomisk ansvarlig for, fordi klubben må betale utgiftene uansett.

Har du betalt kontingenten ? Send kr 300 til konto nevnt over, og glem ikke å skrive hvem be­talingen gjelder for.Referater: 2018  2017 
 2016  
 2015  
  
 NJ  

   Hjemmesiden er laget og redigret av Ludwig Iversen